Dnes, tedy 3. 9. 2018 byl zahájen příjem žádostí do Operačního programu životního prostředí v rámci 114. výzvy pod Prioritní osu 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, jejímž specifickým cílem je Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.

  Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

  Mezi podporované projekty a aktivity patří zejména výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, mezi něž lze zařadit i vlastní vývojové technologie POLYBET a MULTIFERM společnosti VIA ALTA a.s.

  Technologie POLYBET je zaměřena na výrobu kompozitního materiálu, ve kterém slouží směsné odpadní termoplasty jako pojivo a ostatní inertní odpady (např. sklo z FV panelů, autosklo, stavební recykláty, strusky, aglomerační odprašky) jako plnivo. Pomocí technologie POLYBET je možné přeměnit velmi obtížně zpracovatelné odpady na materiál, který je svými vlastnostmi srovnatelný s konvenčně využívanými kompozity, pro výrobu stavebních a dekorativních prvků. Technologie nabízí velkou variabilitu vstupních materiálů i finální tvarové úpravy produktu, kde je možné využít lisování, vibrolisování, válcování nebo lití do forem. Hotové výrobky je možné opatřit povrchovou úpravou, leštit, brousit nebo řezat.

  MULTIFERM je technologie umožňující zpracovat biologicky rozložitelný odpad, gastroodpady a čistírenské kaly na organické hnojiv a/nebo alternativní palivo. Dále je schopna upravit problematické druhy odpadu ať už fyzikálně, chemicky či biologicky. Výstupem technologie je organické hnojivo, které přináší okamžitou vzpruhu zemědělsky využívané půdě a zajišťuje fungování přirozených procesů při rekultivacích, uzavírání skládek a dalším využití na povrchu terénu.

  Příjemcem podpory mohou být kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty nebo fyzické osoby podnikající.

  recyman-356x220.jpg