V současnosti tvoří podstatnou část odpadu vznikajícího v České republice velké množství polymerních odpadů, které nejsou dále zpracovány a zůstávají nevyužity. Většina těchto odpadů je z důvodu obtížné recyklace nebo dalšího zpracování vzhledem k heterogenitě odpadu skládkována, což nekoresponduje s hierarchií nakládání s odpady.

    Společnost VIA ALTA je hlavním řešitelem projektu zaměřeného na výzkum materiálových vlastností polymerních betonů, jehož cílem je vytvoření konkurenceschopného kompozitu, který bude užitnými vlastnostmi srovnatelný s konvenčně využívanými kompozity. Jako pojiva bude využíváno odpadních termoplastů nebo jejich směsí, jako plniva bude využíváno drceného stavebního/demoličního odpadu. V rámci projektu budou sledovány děje ovlivňující užitné vlastnosti výsledného produktu, možnosti opakovatelnosti tepelné úpravy zkoumaných materiálů, okrajové podmínky nutné pro technologii tepelného zpracování (teplota, tlak, relativní vlhkost, atmosféra) a jejich vliv na emise zpracovatelského procesu. Partnerem projektu je Fakulta chemická VUT v Brně.

    Program TA ČR na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentů magisterských a doktorských programů VŠ a mladých výzkumných pracovníků ve věku do 35 let.

    23747-557392-3__xy02.jpg