Na stránkách měsíčníku Komunální ekologie byl zveřejněn článek, který poukazuje na nové možnosti zpracování termoplastů. Na vývoji se podílí také společnost VIA ALTA a.s. 

  Hlavním zdrojem plastových odpadů jsou komunální, obalové, případně stavební odpady. Část takových odpadů vzniká také při demontáži vyřazených vozidel s ukončenou životností nebo při demontáži elektrozařízení. Poslední skupinou jsou odpady vznikající přímo při úpravě odpadů, jako je plastový výmět apod. V České republice dnes významná část těchto odpadů končí na skládkách nebo se energeticky využívá ve spalovnách nebo jako alternativní palivo v cementárnách. Opomíjenou a ne příliš využívanou možností je tak recyklace takového materiálu, který může být znovu využit jako druhotná surovina pro další výrobu a využití. Pokud se tedy podaří kvalitně připravit k recyklaci podstatnou část plastového odpadu, což termoplasty jistě jsou, bude to představovat razantní krok směrem k plnění recyklačních cílů. Touto problematikou se zabývají projekty třebíčské společnosti VIA ALTA a.s. a brněnské Vysoké učení technické, za finanční podpory Technologické agentury České republiky (TAČR).

  Jedním z projektů je vývoj technologické linky POLYBET. Tato linka slouží k materiálovému využití směsných odpadních termoplastů v kombinaci s inertními plnivy nebo problematickými inertními odpady, které přeměňuje na dekorativní a stavební dílce s vysokou přidanou hodnotou a mírou variability. Technologie tak na trh přináší průlomovou možnost využití odpadu jako druhotné suroviny a výrobu produktů s užitnými vlastnostmi srovnatelnými s konvenčními materiály.

  Součástí vývoje této technologie jsou také aktivity zaměřené na složení materiálové kompozitní směsi a zlepšování jejich fyzikálních a mechanických vlastností. Novinkou ve vývoji je druhý zmiňovaný projekt – vývoj 3D tiskárny, která pracuje právě s kompozitem vyvinutým pro technologii POLYBET. Záměrem projektu je umožnění vysoké míry individualizace a kustomizace ve stavebním průmyslu a nejen v něm. Použití technologie s sebou nese nejen zmíněné zvýšení míry individualizace, snížení nákladů na výstavbu a umožnění výroby složitých prefabrikovaných dílců, ale především umožňuje využití vlastností odpadních materiálů a jejich přeměnu ve výrobky.

  Celý článek si můžete přečíst zde.

   

  termoplasty.jpg