Jednou z prvních oblastí odpadového hospodářství, ve které společnost VIA ALTA zahájila výzkumné aktivity, bylo nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Za tímto účelem byla vyvinuta technologická linka MULTIFERM, která prošla dnes již dlouhým vývojem. Výzkum byl zaměřen na zpracování problematických druhů biologicky rozložitelných odpadů, mezi které patří i odpady s kuchyní a stravoven (gastroodpady).

    Gastroodpad je bohatým zdrojem živin, makromolekulárních energeticky bohatých látek i celé řady biogenních prvků, a je přínosným materiálem v procesu přeměny BRO na kvalitní organické hnojivo. Bohužel zároveň představuje potencionální riziko ve vztahu k výskytu patogenních mikroorganismů, jejichž koncentraci konvenční technologie nedokáže eliminovat. Gastroodpad je bohužel stále odpadem, který je svazován legislativními omezeními, což má za následek omezování možností likvidace, zvyšování ceny za jeho likvidaci, nebo nároky na technologické řešení. Tyto výzvy přiměly společnost VIA ALTA reagovat a vytvořit technologické řešení.

    Mezi vstupní suroviny zpracovávané touto technologií patří i odpady zařazené do kategorie 3 dle Nařízení  Evropského parlamentu a Rady/ES/č. 1069/2009. U těchto odpadů je nutné zajistit, aby výstupní materiál splňoval mikrobiologické normy stanovené v prováděcím předpise o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě. Za účelem ověření tak byla provedena zkouška SZÚ, která ověřila účinnost hygienizace technologií MULTIFERM v procesu aerobního rozkladu bioodpadu s aktivním provzdušňováním v uzavřeném bioreaktoru.

    Dle zkoušky SZÚ technologie splňuje požadavky na účinnost hygienizace dané technologie předúpravy bioodpadů. Výstupní materiál může být využíván jako hygienizovaný materiál do zakládky kompostu a kompostován běžnými kompostovacími technologiemi nebo pro využití jako vstupní materiál do bioplynové stanice.

    IMG_8648_1.jpg