TJ01000034 Výzkum odpadních termoplastů pro jejich následné využití ve výrobě stavebních hmot

TJ01000034 Výzkum odpadních termoplastů pro jejich následné využití ve výrobě stavebních hmot - TAČR ZÉTA

V současnosti tvoří podstatnou část odpadu vznikajícího v České republice velké množství polymerních odpadů, které nejsou dále zpracovávány a zůstávají nevyužity. Většina těchto odpadů je z důvodu obtížné recyklace nebo dalšího zpracování vzhledem k heterogenitě odpadu skládkována, což nekoresponduje s hierarchií nakládání s odpady.

Společnost VIA ALTA je spolu s Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou chemickou, Ústavem chemie materiálů, řešitelem projektu zaměřeného na výzkum materiálových vlastností polymerních betonů. Jako pojiva je využíváno odpadních termoplastů nebo jejich směsí, jako plniva pak drceného stavebního/demoličního odpadu. V rámci projektu jsou sledovány děje ovlivňující užitné vlastnosti výsledného produktu, možnosti opakovatelnosti tepelné úpravy zkoumaných materiálů, okrajové podmínky nutné pro technologii tepelného zpracování a jejich vliv na emise zpracovatelského procesu.

Cílem je tak v první řadě vytvoření konkurenceschopného kompozitu, který bude svými užitnými vlastnostmi srovnatelný s konvenčně využívanými kompozity.

Partner projektu: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická

Nezávazná poptávka

@