VIA ALTA a PREFIA mění svou vlastnickou strukturu

Do vlastnické struktury společností VIA ALTA a PREFIA vstoupily skupiny MIFRE ENERGY, ZVVZ GROUP a RUSSELL & SCOTT CZ. VIA ALTA i PREFIA vstupem těchto investorů získávají silné partnery pro další rozvoj svých aktivit.

Více

Projekt CHITEC - Zařı́zenı́ pro výrobu nanoelektorspinovaných programovatelných vrstvených struktur

VIA ALTA bude realizovat další projekt ve spolupráci s VUT v Brně a dalšími zahraničními partnery, který byl podpořen Technologickou agenturou ČR. Projekt bude zaměřen na vývoj nového nanotechnologického zařízení. 

Více

Zařízení pro zpracování výmětu z třídění plastů je chráněno užitným vzorem

Společnost VIA ALTA a.s. ve spolupráci s CEITEC vvyvinula v rámci projektu výzkumu a vývoje podpořeným Technologickou agenturou České republiky, zařízení na čištění plastových výmětů využívajících principů termického rozkladu a mechanické separace nežádoucích složek.

Více

PF 2022

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2022 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

Tým VIA ALTA

Více

Technologie POLYBET získala titul Vizionář 2021

Titul Vizionář 2021 získala naše technologie POLYBET. Více o oceněných projektech 2021 naleznete zde: https://czechinno.cz/soutez-vizionari-vyhlasila-nejlepsi-inovativni-projekty-i-osobnost-roku-2021/.

 

Více

VIA ALTA podporuje Třebíčský jarmark

VIA ALTA podpořila Třebíčský jarmark, který se bude konat v Třebíči na Martinském náměstí již tuto neděli 28.11.2021.

Více

Technologická linka na výrobu rekultivačních sanačních hmot je chráněná užitným vzorem

Úřad průmyslového vlastnictví vydal užitný vzor pro Technologickou linku na výrobu rekultivačních sanačních hmot vznikajících z odpadů, vedlejších produktů a druhotných surovin.

Více

VIA ALTA opět potvrdila soulad svých činností s normami ISO

V rámci dozorového auditu byl ověřen soulad našich činností s normami ISO 9001 - Systém managementu kvality a ISO 14001 - Systém enviromentálního managementu a certifikace potvrzena.

Více

VIA ALTA bude představovat nový MULTIFERM na TVIP 2021

V rámci Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP, který proběhne v náhradním termínu 19. – 21. října 2021 opět v Hustopečích u Brna budeme prezentovat naše řešení pro společné nakládání s BRO, gastroodpadem a čistírenskými kaly.

Více

Kompozit na bázi odpadních termoplastů s vlastnostmi stínění je chráněn užitným vzorem

Úřad průmyslového vlastnictví vydal osvědčení o zápisu užitného vzoru Kompozit na bázi odpadních termoplastů s vlastnostmi stínění ionizujícího záření, na kterém jsme spolupracovali společně s ČVUT v Praze, Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou.

Více

VIA ALTA součástí nového projektu Kaloman

Minulý týden proběhl kick off meeting projektu s názvem Kaloman, který řeší problematiku čistírenských kalů, a to zejména hygienizaci tohoto odpadu pro následné využití.

Více

Námi vyvinutá rámová 3D tiskárna tiskne prvky pro parkourové hřiště

Ve spolupráci se Stavební spořitelnou České spořitelny a firmou 3Deposition vznikají na námi vyvinuté rámové 3D tiskárně prvky parkourového hřiště.

Více

Průmyslový aglomerační extruder a pásová sušárna pro sušení lehkých materiálů

Samostatně uvádíme na trh zařízení využitelná jak v oblasti nakládání s odpady, tak v ostatních průmyslových oborech

  • Pásová sušárna pro sušení lehkých materiálů
  • Průmyslový aglomerační extruder pro tavnou aglomeraci směsných plastových odpadů
Více

Společnost VIA ALTA nabízí veškeré kovoobráběcí a zámečnické práce

V našich výrobních prostorách nabízíme veškeré kovoobráběcí a zámečnické práce. Pokud by měl někdo zájem o jakoukoliv kovoobráběcí a zámečnickou výrobu kontaktujte Ing. Milana Nováčka na telefonním čísle +420 721 505 828 nebo na e-mailu novacekm@via-alta.cz.

Více

Vývoj utilizační sušárny pokračuje

Minulý týden proběhlo setkání našich zaměstnanců s partnery z VUT v Brně ohledně projektu Vývoj utilizační sušárny čistírenských kalů. V rámci setkání se především řešila konstrukční koncepce laboratorní sušárny, která bude sloužit k ověřování hypotéz a testování. 

Více

Střešní krytiny otestovány na reakci na oheň

Střešní krytina Polydach má za sebou další sérii testů v rámci stavebně technického osvědčení. Nyní byly testy zaměřeny na reakci na oheň. 

Více

VIA ALTA vyvinula prototyp laboratorního extruderu

Prototyp laboratorního extruderu byl vyvinut speciálně pro tavení odpadních termoplastů. Nyní probíhají na extruderu zkoušky tavitelnosti různých materiálů a na základě výsledků bude navrhnuto průmyslové zařízení s násobně vyšší kapacitou.  

Více

VIA ALTA a.s. zahajuje výzkum a vývoj utilizační sušárny čistírenských kalů

Ve spolupráci s Agronomickou fakultou Mendelovi univerzity v Brně a Fakultou chemickou VUT v Brně jsme zahájili výzkum a vývoj utilizační sušárny čistírenských kalů. 

Více

Tisková hlava s rotací trysky je chráněna užitným vzorem

Na užitném vzoru spolupracovala společnost VIA ALTA a.s. spolu s Fakultou strojní inženýrství VUT v Brně v rámci projektu Výzkum a vývoj 3D tiskárny pro použití ve stavebnictví. 

Více

První výsledky certifikačních testů našich střešních krytin Polydach

První certifikační testy realizující se v akreditované zkušební laboratoři v Brně v rámci vydání stavebního technického osvědčení, ukázaly vyhovující kritéria našich střešních krytin Polydach.

Více

Úspěšné FAT testy technologie POLYBET pro polského zákazníka

Na konci minulého roku úspěšně proběhly FAT testy (Factory Acceptance Tests - přejímací testy ve výrobním závodě) technologie POLYBET pro komerční instalaci u polského zákazníka.

Více

VIA ALTA je chráněna ochranou známkou

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky vydal osvědčení o zápisu ochranné známky VIA ALTA, která je nyní zapsána v rejstříku ochranných známek pod číslem 382822. 

Více

PF 2021

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2021 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

Tým VIA ALTA

Více

VIA ALTA publikuje své výsledky výzkumu v časopise WASTE FORUM

Společnost VIA ALTA se podělila o výsledky výzkumu využití odpadních termoplastů pro účely stínění ionizujícího záření.

Více

Společnost VIA ALTA a.s. má ochranné známky na technologie POLYBET a MULTIFERM

Obchodní značky našich technologických zařízení POLYBET a MULTIFERM jsou chráněny v rejstříku ochranných známek.

Více

Technologie MULTIFERM splňuje požadavky na účinnost hygienizace předúpravy bioodpadů

Účinnost hygienizace gastroodpadů v technologii MULTIFERM byla ověřena Státním zdravotním ústavem v Praze.

Více

VIA ALTA vybavila vlastní vývojovou dílnu

Vlastní vývojovou dílnu vybavila společnost VIA ALTA a.s. díky podpoře v programu Potenciál OP PIK. Strojní zařízení pomáhají ve výrobě a vývoji technologií v oblasti zpracování a znovuvyužití odpadů.

Více

VIA ALTA potvrdila soulad svých činností s normami ISO

V rámci recertifikačního auditu, který se uskutečnil dne 20. 7. 2020, byl potvrzen soulad činností společnosti VIA ALTA a.s. s normami ISO 9001 a ISO 14001. 

Více

Tisková hlava pro 3D tiskárnu pro použití ve stavebnictví otestována

V rámci projektu Výzkum a vývoj 3D tiskárny pro použití ve stavebnictví byla vyrobena a úspěšně otestována tisková hlava, která bude začleněna do stroje zajišťujícího velkorozměrový 3D tisk dílů do stavebnictví.

Více

Provozovna společnosti PREFIA zkolaudována pro provoz technologie POLYBET

V průběhu měsíce června byl ukončen zkušební provoz a povolena trvalá změna v užívání výrobní haly společnosti Prefia s.r.o. Tato provozovna je tak první zkolaudovaným zařízením, které splnilo podmínky pro provoz technologie POLYBET.

Více

VIA ALTA se svými výzkumnými aktivitami proniká do dalších problematických oblastí

Společnost VIA ALTA a.s. se nezastaví ani před globálně řešenými problematikami jako je kontaminace odpadních vod těžkými kovy a dalšími rizikovými látkami, které následně putují do potravních řetězců.

Více

Společnost VIA ALTA zahájila spolupráci na novém projektu s ÚJV Řež a Mendelovou univerzitou v Brně

Společnost VIA ALTA a.s. zahájila spolupráci na projektu pod Technologickou agenturou ČR s názvem Vývoj zařízení maximalizující využití BRO při přeměně na bioplyn s využitím katalyzátoru na konverzi CO2 z následného termochemického zpracování odpadního materiálu.

Více

Veselé velikonoce

Pevné zdraví i nervy v této nelehké době a klidné prožití velikonočních svátků přeje tým VIA ALTA.

Více

Zpřísněná režimová opatření ve VIA ALTA v souvislosti s COVID-19

Ve světle posledního vývoje jsme přijali následující preventivní režimová opatření.

Více

Rozšiřujeme technické vybavení pro poskytování lepších služeb

Díky novému vybavení jsme nejen pružnější a rychlejší ve výrobě technologických dodávek, ale můžeme také nabídnout zákazníkům novou službu dělení plechů na zakázku.

Více

Společnost VIA ALTA sponzorem 4. ročníku soutěže MPO Druhotná surovina - Přeměna odpadů na zdroje

Příjem přihlášek do dalšího ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje byl zahájen, společnost VIA ALTA se opět stala jejím sponzorem.

Více

Ukázka 3D tisku z polymerního betonu

Vědci z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci se společností VIA ALTA a.s. předvedli 3D tisk z polymerního betonu.

Více

Termoplasty jsou doposud obtížně recyklovatelným odpadem. To se brzy změní!

Na stránkách měsíčníku Komunální ekologie byl zveřejněn článek, který poukazuje na nové možnosti zpracování termoplastů. Na vývoji se podílí také společnost VIA ALTA a.s. 

Více

Co s odpady jako jsou termoplasty? Nyní se rýsuje řešení!

Odpadní materiál může najít nové využití. Společnost VIA ALTA a.s. spolu s Vysokým učením technickým v Brně pracují na řešení.

Více

Variabilní výstavní systém vyrobený z materiálu POLYBET s magnetickými vlastnostmi

Technologie POLYBET, která přeměňuje směsné odpadní termoplasty za pomoci vhodných plniv v dekorativní a stavební dílce, ukázala nové možnosti.

Více

Zástupci společnosti VIA ALTA navštívili Nižnij Novgorod

Delegace České republiky spolu se zástupci společnosti VIA ATLA a.s. navštívila region Nižnij Novgorod.

Více

PF 2020

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2020 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

Tým VIA ALTA

Více

Byla vyhlášena Výzva Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny

Byla vyhlášena Výzva na podporu zavádění inovativních technologií v oblasti využití a výroby produktů z druhotných surovin "Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny".

Více

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady pomocí technologie MULTIFERM

Nakládání se specifickými druhy biologicky rozložitelných odpadů, jejich hygienizace, homogenizace, sušení a materiálová transformace v různých provozních režimech - to je technologie MULTIFERM.

Více

VIA ALTA a.s. součástí konference FÓRUM KLASTRŮ V4

Klíčovým tématem konference byla oblast cirkulární ekonomiky, se svou přednáškou vystoupil i ředitel společnosti VIA ALTA a.s. Jakub John.

Více

3D tisk polymerního kompozitu na MSV 2019

3D tisk polymerního kompozitu, na jehož vývoji pracuje spolu s Fakultou strojní také společnost VIA ALTA a.s., je nyní k vidění na MSV 2019.

Více

Rozvoj mezinárodních obchodních vztahů s Jihoafrickou republikou

V rámci rozvoje spolupráce s Jihoafrickou republikou byla uskutečněna návštěva České republiky, jejímž cílem byla prohlídka technologické linky POLYBET.

Více

Výsledky výzkumné činnosti VIA ALTA na Noci vědců

Výsledky výzkumných projektů podporovaných Technologickou agenturou České republiky, na kterých spolupracuje spolu s VUT v Brně i společnost VIA ALTA a.s., byly prezentovány na Noci vědců.

Více

VIA ALTA na konferenci Předcházení vzniku odpadů

Společnost VIA ALTA a.s. se opět zúčastní letos již šestého ročníku konference Předcházení vzniku odpadů, která se koná 24. 10. 2019 v Praze Vysočanech.

Více

Společnost VIA ALTA a.s. získala Užitný vzor pro technologickou linku MULTIFERM "G"

Unikátní technologické řešení pro hygienizaci a předpřípravu gastro odpadu a odpadu z vedlejších živočišných produktů pro následné kompostování nebo obdobný způsob využití je nyní chráněno užitným vzorem.

Více

Výroba velkoobjemových kontejnerů

Součástí profesního portfolia společnosti VIA ALTA a.s. je návrh, výroba a dodávka velkoobjemových kontejnerů včetně zakázkové výroby.

Více

Nová fakturační adresa VIA ALTA a.s.

Od 24. července 2019 je zapsána nová adresa sídla a fakturační adresa VIA ALTA a.s., Nádražní 377, 675 21 Okříšky.

Stěhování tedy dokončeno :)

Více

Kvalita a environmentální ohleduplnost naších činností potvrzena nezávislým recertifikačním auditem Bureau Veritas

V rámci recertifikačního auditu 3.7.2019 nezávislý certifikační orgán Bureau Veritas Czech Republic potvrdil vysokou kvalitu a environmentální ohleduplnost našich činností a potvrdil certifikaci našich činností dle ISO 9001 a ISO 14001

Více

Diskuse Hospodářských novin o nakládání s plasty za účasti ředitele VIA ALTY Jakuba Johna

Hospodářské noviny uspořádaly odbornou debatu o nakládání s plasty. Za naši společnost přispěl do diskuse ředitel John.

Více

Společnost VIA ALTA partnerem druhého čísla časopisu WASTE FORUM

Vyšlo druhé číslo časopisu WASTE FORUM, jehož patronem je společnost VIA ALTA. Jedním z uveřejněných článků je Využití výmětu pro přípravu polymerbetonu zaměstnankyně společnosti Evy Kulované.

Více

Pozvánka na konferenci Předcházení vzniku odpadů

Společnost VIA ALTA Vás srdečně zve na 6. ročník konference Předcházení vzniku odpadů v Praze.

Více

VIA ALTA v novém sídle

Od pondělí 10.6.2019 nás najdete v našem novém působišti v Okříškách na ulici Nádražní 377

Více

VIA ALTA zajišťuje ceny do soutěže Přeměna odpadů na zdroje

Společnost VIA ALTA zajišťuje a předává ceny pro střední školy ve 3. ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje Ministerstva průmyslu a obchodu.

Více

Mongolské delegáty zaujala technologie POLYBET

Odborníci a vládní úředníci z Mongolska navštívili společnost VIA ALTA za účelem získání praktických znalostí o současně využívaných a osvědčených postupech uplatňovaných v oblasti zpracování odpadů.

Více

Vývoj zařízení k odstranění rizikových látek z čistírenských kalů

Byl zahájen výzkumný projekt v oblasti odstranění rizikových látek z čistírenských kalů ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně.

Více

VIA ALTA zve na 16. ročník benefičního koncertu Děti dětem

VIA ALTA jako partner již 16. ročníku charitativního koncertu Děti dětem Vás zve v pátek 26. 4. 2019 v 16.30 hod. do Divadla PASÁŽ.

Více

Napsali o nás v elektronickém magazínu TŘÍPÓL

Technologická linka POLYBET může pomoci například v oblasti recyklace solárních panelů. „Pro sklárnu téměř nepoužitelný materiál, pro POLYBET ideální plnivo,“ říká Jakub John.

Více

VIA ALTA na konferenci Odpady - technologie pro zpracování

Technologická řešení POLYBET a MULTIFERM byla představena zástupcům městských a obecních samospráv a soukromých subjektů na konferenci ODPADY - technologie pro zpracování.

Více

Rozvoj spolupráce v oblasti technologie úpravy kalů

VIA ALTA navázala úzkou spolupráci v oblasti dehydratace a sušení čistírenských a dalších technologických kalů.

Více

Nové možnosti využití technologie POLYBET

Byl odstartován výzkum v oblasti materiálového využití odpadních termoplastů při výrobě stavebních hmot pro účely stínění ionizujícího záření.

Více

VIA ALTA uspořádala workshop "Vybav si Prahu"

Hlavním tématem bylo nalezení aplikace polymerních kompozitních směsí v městské architektuře prostřednictvím výrobků využitelných v městském mobiliáři.

Více

Uvádíme na trh MULTIFERM G - unikátní zařízení pro předúpravu gastroodpadu

Uvádíme na trh MULTIFERM G - unikátní zařízení pro předúpravu gastroodpadu pro následné zpracování běžným kompostováním v pásových hromadách.

Více

3D tisk z polymerní kompozitní směsi v městské architektuře „VYBAV SI PRAHU“

VIA ALTA a.s. ve spolupráci se společností Pražské služby a.s. a Fakultou stavební ČVUT v Praze pořádá 12.3.2019 workshop „Vybav si Prahu“

Více

VIA ALTA se stala členem Klastru WASTen

7. února 2019 byla společnost VIA ALTA přijata za nového člena klastru WASTen, z.s.

Více

Zahajujeme spolupráci s brněnským CEITECem

6.2.2019 - Při úvodním jednání v širší skupině jsme se dohodli na rámci spolupráce s výzkumnou skupinou Pokročilé polymerní materiály a kompozity profesora Josefa Jančáře brněnského CEITECu.

Více

Rozvoj spolupráce s anglickým partnerem ImpactAir Systems

Zástupci společnosti VIA ALTA navštívili svého obchodního partnera v anglickém Leicesteru za účelem rozvoje spolupráce s naší společností jako výhradním obchodním a inženýrském zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku.

Více

STAŇ SE SOUČÁSTÍ VÝVOJE 3D TISKU VE STAVEBNICTVÍ

 Zapoj se do projektu, jehož cílem je nalezení aplikace pro výrobu 3D tiskem z betonu a buď součástí jeho vývoje.

Více

Mnoho osobních i pracovních úspěchů do roku 2019

Společnost VIA ALTA přeje Vám všem mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2019.

Více

Výsledky výzkumné a tvůrčí činnosti společnosti VIA ALTA v časopise Waste forum

VIA ALTA publikuje výsledky své výzkumné činnosti v recenzovaném časopise pro výsledky výzkumu a vývoje z oblasti průmyslové a komunální ekologie.

Více

PF 2019

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2019 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

Tým VIA ALTA

 
Více

Třetí v řadě užitných vzorů - Vsázková přípravna sypkých směsí

Úřad průmyslového vlastnictví zapsal již třetí v řadě užitných vzorů pro technologickou část Vsázková přípravna sypkých směsí.

Více

Kompozit na bázi odpadních termoplastů je chráněn užitným vzorem

Užitný vzor pro Kompozit na bázi odpadních termoplastů byl zapsán do rejstříku užitných vzorů Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 32130.

Více

Společnost VIA ALTA a.s. oslavila 15. výročí

Děkujeme našim zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci a těšíme se na nové projekty.

Více

Zastoupení našich technologických řešení v Polsku

11. října 2018 byla na půdě Polsko-ukrajinské hospodářské komory ve Varšavě podepsána smlouva o spolupráci a obchodním zastoupení naší společnosti v Polsku firmou ECCO DEMPAP SAROSIEK Sp.k.

Více

VIA ALTA na Koncerenci PVO 2018

Společnost VIA ALTA a.s. vystoupí s přednáškou o problematice zpracování biologicky rozložitelných odpadů na konferenci PVO 2018.

Více

Kompozitní materiál z technologie POLYBET v knihovnách matériO

Kompozit na bázi odpadních termoplastů a inertních plniv jako materiál na výstupu technologie POLYBET je veden v české i francouzské databázi matériO.

Více

Technologie MULTIFERM v časopisu Energie 21

Zařízení zpracovávající biologicky rozložitelný odpad na hnojivo, palivo či výplňový a fertilizační materiál, to je MULTIFERM.

Více

Extruzní zařízení pod ochranou užitného vzoru Úřadu průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví vydal užitný vzor pro extruzní zařízení pro přípravu kompozitu na bázi odpadních termoplastů.

Více

Zahájen příjem žádostí v rámci 114. výzvy do OPŽP

Technologie, které podporují nakládání s odpady a jejich využití jako zdroje druhotných surovin, mají zelenou!

Patří mezi ně i POLYBET a MULTIFERM.

Více

„Třebíčsko patří mezi evropskou špičku v nakládání s odpady“, uvádí Mladá fronta DNES.

Svozová a firma ESKO-T a společnost VIA ALTA a.s. se snaží společně vytvářet a rozvíjet systém nakládání s odpady a minimalizovat vliv nakládání s odpady na životní prostředí.

Více

VIA ALTA prohlubuje pozitivní přístup k odpadům jako využitelnému zdroji

Udělení čestného uznání technologii MULTIFERM a dalším projektům umožňující přeměnu druhotných surovin ukazuje na potřebu zpracování odpadů a aktivnější přístup k této problematice.

Více

Čestné uznání pro technologii MULTIFERM

Společnosti VIA ALTA bylo uděleno čestné uznání v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu "Druhotná Surovina" za představení technologie MULTIFERM.

Více

Zajištění komplexních dodávek technologií odpadů

Spojujeme perfektní inženýrské služby s novými nápady a technologickými řešeními v oblasti úpravy, separace a materiálového využívání odpadů, nyní také ve spolupráci se zahraničními partnery.

Více

Finální výrobky technologie POLYBET

Zpracovávání odpadních termoplastů technologií POLYBET dostává konkrétní podobu.

Více

Exkurze pro zástupce Ruska

Delegace z ruské Petrohradské oblasti navštívila ESKO-T, VIA ALTA byla u toho.

Více

Finální 3D tisk a 3D tisk materiálu POLYBET

Společnost VIA ALTA spolu s VUT v Brně a ČVUT v Praze pokračuje ve vývoji 3D tiskárny pro využití ve stavebnictví a použití materiálu vyvinutého v rámci technologie POLYBET.

Více

VIA ALTA na veletrhu IFAT 2018 v Mnichově

VIA ALTA načerpá novou inspiraci a vědomosti na 20. ročníku světového veletrhu pro vodu a odpadové hospodářství na veletrhu IFAT v Mnichově.

Více

Recyklování solárních panelů v soutěži Energy Globe

Technologie POLYBET umožňuje kromě plastů zpracovávat a využívat i další druhy problematického odpadu – VIA ALTA v soutěži Energy Globe.

Více

Napsali o nás

V novém čísle časopisu Odpadové fórum najdete kromě dalších zajímavostí také rozhovor s Jakubem Johnem, zakladatelem a ředitelem společnosti VIA ALTA a.s.

Více

VIA ALTA partnerem brněnského závodu WSBK - Mistrovství světa superbiků

Vyvíjíme a dodáváme superbiky pro nakládání s odpady, proto jsme se stali partnerem brněnského závodu Mistrovství světa superbiků, který se koná 8. - 10.06.2018 na brněnském Masarykově okruhu. 

Více

Další krok ve vývoji 3D tisku

VIA ALTA ve spolupráci s VUT testovala prototyp tiskové hlavy a možnosti tisku specifických dílců.

Více

VIA ALTA na veletrhu TECHAGRO

Veletrh TECHAGRO představuje jednu z předních událostí svého druhu v Evropě prezentuje mimo jiné také nové trendy v oblasti zpracování rostlinných a zemědělských odpadů.

VIA ALTA opět nebude chybět.

Více

VIA ALTA partnerem charitativního koncertu Děti dětem

V pátek 13. dubna v Třebíči v divadle Pasáž proběhne tradiční benefiční koncert Děti dětem, který pořádá Občanské sdružení Kids for Kids. Letošním hlavním cílem je podpora nového pracoviště ekocentra Chaloupky – Zahrada u Řeky.

Více

Lepší využívání surovin? Soutěž Druhotná surovina Ministerstva průmyslu a obchodu.

VIA ALTA se do soutěže, jejímž cílem je probudit odpovědný přístup k využívání surovin, zapojuje se svými technologiemi, které dávají odpadu novou funkci.

Více

VIA ALTA na Teplárenských dnech 2018

VIA ALTA představí technologickou linku MULTIFERM.

Více

Plastové odpady jako problém nebo možnost?

Řešení problematiky narůstajícího množství plastového odpadu?

Naše technologie!

Více

Projekt Výzkum a vývoj 3D tiskárny byl odstartován

V pátek 19.1 2018 se uskutečnilo v sídle společnosti VIA ALTA a.s. jednání se zástupci FSv ČVUT a VUT FSI ohledně startu projektu TH03010172 Výzkum a vývoj 3D tiskárny pro použití ve stavebnictví.

Více

VIA ALTA zahajuje řešení dalšího projektu TAČR ZÉTA

Od nového roku zahajujeme jako hlavní řešitel nový výzkumný projekt v rámci programu TAČR Zéta

Více

COGELME a VIA ALTA - silné partnerství v technologii separace a třídění odpadů

Zahájili jsme úzkou spolupráci s italskými konstruktéry a výrobci separátorů magnetických i nemagnetických kovů a drtičů skla, společností COGELME

Více

Technologie POLYBET zpracovává nové druhy odpadů

V námi vyvinuté technologii POLYBET testujeme nové materiály.

Více

Technologie MULTIFERM získala další ocenění

Technologie MULTIFERM, která zvítězila již v národním kole soutěže inovativních řešení pro udržitelnou energetiku PowerUP!, získala další ocenění v mezinárodním finále v Budapešti.

Více

Otevřena III. výzva OPPIK Úspory energie

1.11.2017 byla otevřena III. výzva programu Úspory energie OPPIK. V rámci našeho přístupu InOneHouse jsme připraveni na přípravu Vašich projektů.

Více

Čína končí s dovozem odpadu. Způsobí to obrovský problém pro přírodu na celém světě

Čína přehodnocuje svůj postoj k nakládání s odpady. Naše technologie mohou napomoci tuto změnu zvládnout.

Více

Jsme připraveni na nové výzvy v programu HORIZON 2020

Innovative engineering partner for H2020 consortium

Více

MULTIFERM oceněn v soutěži inovativních řešení pro udržitelnou energetiku PowerUP !

Technologie MULTIFERM zvítězila v národním kole soutěže PowerUP!

Více

Průlomový POLYBET svými vlastnostmi předčí tradiční betonové směsi

Web Průmyslová ekologie (www.prumyslovaekologie.cz) zveřejnil rozhovor s ředitelem VIA ALTA Jakubem Johnem o nové technologii POLYBET

Více

Příležitosti v odpadovém hospodářství - 69. výzva OPŽP

Aktuálně probíhá příjem žádostí pro 69. výzvu OPŽP zaměřenou na využívání odpadů jako zdroj druhotných surovin, podporu recyklace odpadu a nakládání s odpady.

Více

Pod jednou střechou - unikátní přístup k přípravě dotačních projektů

VIA ALTA nabízí unikátní možnost přípravy a realizace Vašich dotačních projektů tzv. Pod jednou střechou/inOneHouse 

Více

Navštívila nás delegace z čínské provincie Hubei

V pátek 18.8.2017 jsme byli poctěni návštěvou delegace z města Yichang z čínské provincie Hubei.

Více

Změny v programu Úspory energie a program Aplikace

Výzva II bude k 31. 10. 2017 ukončen z důvodu nízkého zájmu žadatelů. Podle MPO by pak ale měla bezprostředně navázat Výzva III. Současně byla vyhlášena Výzva programu Aplikace.

Více

Podpořte inovace a výzkum a vývoj ve Vašem podniku - programy Inovace a Potenciál

Využijte aktuálních výzev programů Inovace a Potenciál pro podporu rozvoje inovací a VaV ve Vaší firmě.

Více

Unikátní možnost přípravy a financování Vašich energeticky úsporných projektů

Právě nyní je k dispozici dosud nejširší portfolio možností dotačního a úvěrového financování Vašich energeticky úsporných projektů.

Více

Rozhovor s ředitelem VIA ALTA a.s. Ing. Jakubem Johnem na serveru Roklen24.cz

Portál věnující se ekonomice, finančním trhům a financím Roklen24.cz uveřejnil rozhovor s ředitelem a předsedou představenstva VIA ALTA Ing. Jakubem Johnem nejen o technologii Polybet.

Více

Nový program na podporu úspor energií - program ENERG

Od 15.června se malým a středním podnikům otevírá nová příležitost pro financování energeticky úsporných projektů

Více

Díky moderním technologiím se může odpad stát materiálem pro další využití

O technologii MULTIFERM se můžete dočíst v následujících tiskových zprávách.

Více

Zpravodaj 1/2017

Poloprovozní testy technologie MULTIFERM úspěšně pokračují, Rozhovor s novým obchodním ředitelem nebo Ukázky aktuálních realizací. Nejen o těchto, ale i o dalších činnostech a projektech společnosti VIA ALTA a.s. se můžete dozvědět v našem Zpravodaji.

Více

Ohlédnutí za výstavou Natur Expo 2017

Společnost VIA ALTA a.s. se ve dnech 11.-14.5.2017 zúčastnila veletrhu udržitelného života v krajině Natur Expo 2017 na BVV.

Více

Úřad průmyslového vlastnictví zapsal dva nové užitné vzory našich technologií

Technologie MULTIFERM a modulový systém KUBIO jsou chráněny užitným vzorem

Více

Rozvíjíme naše vztahy s akademickou sférou

Setkání s prorektorem pro internacionalizaci Mendelovy univerzity v Brně Ing. Samuelem Antwi Darkwahem, Ph.D.

Více

Rozvíjíme naše aktivity v ruském Jekatěrinburgu

Naše společnost úspěšně rozvíjí své zahraniční aktivity. V ruském Jekatěrinburgu ...

Více