Technologická agentura ČR v rámci 3. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálnı́ho vývoje a inovacı́ DELTA 2 podpořila další projekt společnosti VIA ALTA  s názvem CHITEC - Nové nanotechnologické zařı́zenı́ pro výrobu nových nanoelektorspinovaných programovatelných vrstvených struktur z chitosanu upraveného pomocí přírodních látek pro zdravotnické a zemědělské aplikace. Na tomto projektu bude VIA ALTA spolupracovat s Vysokým účením technickým v Brně a s mnoha zahraničními partnery. 

    delta-2-tacr.jpg