3.5.2022 - Oznámení o uložení Projektu přeměny rozdělením se vznikem nové společnosti do sbírky listin Obchodního rejstříku a o uveřejnění na internetových stránkách.

    Společnost VIA ALTA a.s., IČO: 26906741, se sídlem Nádražní 377, 675 21 Okříšky, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6068, (dále také „rozdělovaná společnost“), oznamuje v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) a § 33a odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, (dále jen „Zákon o přeměnách“), že dne 29.4.2022 byl do sbírky listin obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně uložen Projekt rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti formou odštěpení se vznikem nové společnosti Shibboleth s.r.o., jejíž sídlo bude Třebíč, M. Majerové 397, PSČ 674 01, Česká republika (dále jen jako „Projekt přeměny“). V souladu s Projektem přeměny dojde rozdělení společnosti VIA ALTA a.s., odštěpením, kdy tato společnost nezaniká, ale v Projektu přeměny uvedená část jejího jmění přechází na nově vzniklou nástupnickou společnost Shibboleth s.r.o.

    Současně VIA ALTA a.s. zveřejňuje následující upozornění pro věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 Zákona o přeměnách: Dle ust. § 35 Zákona o přeměnách: Odst. 1 Věřitelé osob zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Odst. 2 Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně, či nástupnickou společností nebo družstvem k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Odst. 3 Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku. Dle ust. § 36 Zákona o přeměnách: Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.
    Ust. § 37 a § 38 Zákona o přeměnách se vzhledem k tomu, že rozdělovaná společnost nevydala žádné dluhopisy a je společností s jediným akcionářem, který rozhodl o přeměně, nepoužije.
    Podle ust. § 39 Zákona o přeměnách není povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií přeměnou dotčena, nestanoví-li tento zákon jinak. Základní kapitál rozdělované společnosti je zcela splacen.
    K ust. § 39a Zákona o přeměnách platí, že rozdělovaná společnost je příjemcem veřejné podpory a ke dni zveřejnění projektu proměny oznámila poskytovateli veřejné podpory zahájení přípravy přeměny.