Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů


Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je VIA ALTA a.s., IČ: 26906741 se sídlem Okružní 963, Třebíč (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou Okružní 963, Třebíč, email: info@via-alta.cz, telefon: 568 846 601.
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno a příjmení, identifikační číslo, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce jmenoval nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě své činnosti dle aktuálního zápis v Obchodním rejstříku.
Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění své činnosti.


Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
• plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 pism. c) GDPR
• oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• souhlas se zpracováním podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
Účelem zpracování osobních údajů je zajištění poskytování služeb plynoucích z předmětu činnosti správce zapsaným v Obchodním rejsříku.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z realizované činnosti správce
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely propagace, jsou-li osobní údaje zpracovány na základě souhlasu maximálně však 10 let.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na primární činnosti správce jako jsou především orgány státní správy a samosprávy.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrováním, antivirovým systémem, firewallem a hlídaným prostorem, ve kterém jsou uložené listinné podoby dokumentů.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.