MULTIFERM

MULTIFERM

 
Biologicky rozložitelný odpad │ Čistírenské kaly │ Gastroodpad │ Zemědělské odpady
 
Inovativní uzavřená technologická linka MULTIFERM je určena pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu (BRO), čistírenských kalů, gastroodpadu, kejdy a ostatních zemědělských odpadů.
VIA ALTA přináší na trh zařízení, které je schopno zajistit míchání, homogenizaci, hygienizaci, fermentaci a sušení vstupního materiálu v jednom kompaktním zařízení se škálovatelnou kapacitou.

 

Biologicky rozložitelný odpad
· hygienizace
· aerobní fermentace na hnojivo (kompost)
· biologické dosoušení na palivo

Čistírenské kaly
· sušení odvodněných kalů až na 60 % sušiny při využití odpadního tepla nebo externího zdroje
· sušení odvodněných kalů v kombinaci s BRKO (max. 40 % kalů) bez dodatečného zdroje tepla
· hygienizace
· výroba hnojiva / paliva

Gastroodpad
· hygienizace
· dosoušení
· výroba hnojiva / paliva

Kejda a ostatní zemědělské produkty
· hygienizace
· dosoušení
· výroba hnojiva / paliva

Mix výše uvedených materiálů
· hygienizace
· sušení a dosoušení
· výroba hnojiva / paliva

 

Materiál je k dalšímu zpracování nadrcen na požadovanou frakci, zkontrolován na přítomnost nežádoucích materiálů (plasty, kovy, přebytek inertního materiálu) a v případě potřeby připraven pro míchání s doplňkovým materiálem dle povahy vstupu a s ohledem na optimální poměr C:N. Drcení na požadovanou frakci (0-100 mm) je prováděno mimo technologickou linku MULTIFERM. Míchání podrceného materiálu je zajištěno již v rámci technologie MULTIFERM – přímo v reaktoru. Materiál je naskladněn pomocí dopravníkového pásu do reaktoru, kde po naplnění dojde k uzavření vrchních vrat a k zahájení procesu míchání – otáčením celého válce bez vnitřních pohyblivých částí, což minimalizuje potřebu údržby a významně zvyšuje spolehlivost zařízení. Volitelně následuje hygienizace za podmínek daných legislativou – zvýšení teploty nad 70 °C a udržení teploty po dobu minimálně jedné hodiny. Po tomto procesu probíhá proces biodegradace organického materiálu pomocí mikrobiální aerobní fermentace v uzavřeném reaktoru. V rámci urychlení a optimalizace procesu je materiál ve spodní části provzdušňován a jednou za čas promíchán, aby došlo k homogenizaci a nedošlo k negativnímu jevu sesedáním a utužením, kdy by si vzduch našel pouze vybrané trasy proudění, a tak by nedošlo celoplošně k dokonalému rozkladu a mohlo by docházet k formování místních anaerobních ložisek. Doba zdržení je závislá na druhu materiálu, kvalitě zakládky a požadovaném výstupu. Pro případ, kdy bude s materiálem naloženo jako s hnojivem, lze proces optimalizovat na základě výstupních dat ze snímačů teploty, díky kterým je možné sledovat biologický proces od počátku, přes náběh termofilní fáze až ke konečnému útlumu, kdy je materiál připraven na další fázi procesu. Bude-li se jednat o odpad zpracovávaný za účelem energetického využití, případně pouze sušení (např. kalů), podmínky procesu
budou odlišné s ohledem na potřebu maximálního sušení materiálu a minimalizace ztráty uhlíku. Díky možnosti monitoringu procesu a variability řízení bude dosaženo optimálního stavu vyžadovaného provozovatelem. Proces sušení je maximálně energeticky efektivní, kdy je využíváno nízkopotenciálové fermentační teplo produkované biologicky aktivním materiálem, a to pomocí výměníku (rekuperace). Volitelně je možné výměník připojit na externí zdroj tepla (př. odpadní teplo z jiné technologie, kogenerační jednotky apod.). Celý objem je dle potřeby a povahy materiálu promícháván a aktivně provzdušňován.

 

MULTIFERM - sušení

 

Reaktor je vybaven teplotními čidly, takže je možné sledovat aktuální teplotu ve válci a je uložen na tenzometrech pro možnost měření hmotnosti vsázky a úbytku vlhkosti. Doba setrvání v procesu vždy závisí na procentuální vlhkosti vsázkového materiálu, teplotě sušícího vzduchu, klimatických podmínkách a požadovaném výstupu. Doba trvání jednoho cyklu je v řádu jednotek dnů. Zpracovaný materiál (hotový výrobek – hnojivo, palivo, suchý kal) je vyskladněn na pásový dopravník a to tak, že se reaktor nastaví do režimu vyprazdňování, vrata reaktoru se otevřou a natočí směrem dolů, kde materiál padá do násypky a je pásem dopraven například do kontejneru nebo sypán na hromadu. Výstupní materiál dosahuje sušiny až 80 % (u kalů cca 60 %).
Celá linka pracuje v poloautomatickém režimu nebo je plně nahraditelná automatickým programem.
Instalace vlastní technologie vyžaduje minimální stavební připravenost – je instalována na betonové základové patky. V případě potřeby je transportovatelná/semi mobilní na podvalníku.

 

 
 

Nezávazná poptávka

@