V pátek 19.1 2018 se uskutečnilo v sídle společnosti VIA ALTA a.s. jednání se zástupci FSv ČVUT a VUT FSI ohledně startu projektu TH03010172 Výzkum a vývoj 3D tiskárny pro použití ve stavebnictví.

    Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj 3D tiskárny pro využití ve stavebnictví. Prioritním záměrem je vytvoření technologie, která bude umožňovat vysokou míru individualizace a kustomizace ve stavebním průmyslu. Jedná se také o snížení nákladů na výstavbu budov, zejména výrobu složitých prefabrikovaných dílců. V rámci projektu bude vyroben prototyp 3D tiskárny, který bude schopen tisknout na ploše 3 x 3 m stavební dílce (části konstrukce). Po výrobě bude následovat fáze poloprovozního ověřování, po kterém by měla být technologie dokončena do finální podoby a připravena pro tržní uplatnění.

    Projekt podporuje celosvětově dynamicky se rozvíjející oblasti 3D tisku, která v ČR teprve nachází uplatnění v prototypové a kusové výrobě a výrobě nástrojů. VUT v Brně se oblasti aditivní výroby intenzivně zabývá posledních 10 let a to oblastí zpracování polymerních a kovových materiálů, ČVUT pak bude v rámci projektu zajišťovat vývoj kompozitních směsí na bázi hydraulických pojiv vhodných pro 3D tisk. Výše uvedený projekt rozšiřuje záběr působnosti na oblast stavebnictví a reflektuje poslední celosvětové trendy. Přínosy lze spatřovat nejen v nových příležitostech výzkumu, ale také v podpoře studentů doktorského studijního programu a spolupráci s aplikační sférou, která může vyústit ve společné výstupy typu patent nebo prototyp.

    Vývoj 3D tiskárny poskytne zcela nový přístup výroby konstrukčních prvků pro využití ve stavebnictví a nejen již zmíněnou vysokou míru individualizace a kustomizace, rychlejší a kvalitnější výrobní proces, zjednodušená výroba a nižší výrobní náklady patří mezi aspekty, které vytvoří prostor pro vývoj složitějších stavebních dílců a konstrukčních systémů. Uplatnění 3D tiskárny ve stavebnictví se sebou přinese příležitost rozvinout nové myšlenky vědeckých pracovníků a studentů doktorského studia a zároveň posílí spolupráci výzkumné organizace s aplikační sférou.

    V rámci meetingu byly rozděleny prvotní úkoly a nastaveny podmínky spolupráce mezi hlavním uchazečem a výzkumnými partnery.

    alejandro-escamilla-4.jpg