BIOFERA

BIOFERA

Inovativní technologie BIOFERA - Technologie pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a zemědělských odpadů polouzavřenou technologií aerobní fermentace přináší ucelené inovativní technologické řešení pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a zemědělskými bioodpady (rostlinnými i živočišnými) a jejich přepracování na přímo využitelné environmentálně šetrné hnojivo.

Výhody technologie:

- Zpracování velkého množství vstupního materiálu
- Vysoký měrný výkon
- Výrazné zkrácení doby kompostovacího technologického procesu
- Vysoká variabilita vstupních materiálů
- Vysoká míra možnosti regulace a řízení procesu
- Ekonomická výhodnost /návratnostefektivita
- Hygienizace a stabilizace
- Bezodpadová technologie
- Nezatěžuje životní prostředí
- Ideální pro politiku obcí i podnikatelských subjektů

Základní princip výroby organických hnojiv spočívá ve vytvoření optimálního prostředí pro průběh aerobní fermentace tekutých bioodpadů vznikajících v živočišné výrobě (kejda prasat, trus drůbeže, podestýlka) spolu s nasákavým materiálem rostlinného původu (sláma, štěpka, piliny) nebo také s odpady z potravinářského a chemického průmyslu, zemědělské a lesní výroby, případně také odvodněných čistírenských kalů.

Zpracování bioodpadů technologií kompostování spočívá v několika následujících krocích:
- Příprava vstupních surovin
- Vlastní fermentace
- Zpracování výstupního materiálu (dosušení, lisování, granulace)

Materiál je na vstupu řezán nebo drcen na vhodnou velikost. Takto upravený odpad je pak kontinuální šnekové míchačce ve správném poměru míšen s tekutou složkou. Získaná homogenní směs je následně zpracovávána ve fermentačním žlabu.
Zakládka postupně samovolně zvyšuje teplotu fermentovaného materiálu, přičemž denně dochází k automatickému překopávání prostřednictvím fréz umístěných na dně žlabu. Přibližně týdenní proces je ukončen automatickým vyskladněním upraveného materiálu.
Délka procesu je závislá na mnoha faktorech, mimo jiné také na konečném využití vzniklého organominerálního hnojiva – kompostu. Takto vyrobený kompost může být buď ponechám na hromadě několik týdnů k dozrání a přímo aplikován do půdy jako hnojivo, nebo dále upravován dosoušením a granulováním na granule o průměru 3 – 14 mm. Využití pak granulát nachází v hnojení i výrobě zahradnických substrátů.
Při dosoušení je materiál dosoušen pomocí odpadního tepla, čímž dochází k úspoře investičních i provozních nákladů. Obdobným způsobem lze výstupní materiál zpracovat za vzniku biopaliva.

Nezávazná poptávka

@